mensen kijken samen op tablet

Opleiding – werkervaring – werkplekleren – trajectwerking

Dit actiedomein dekt momenteel het werkplekleren met zijn diverse werkplekleerkansen in een trajectbegeleiding. Elk type van werkplekleerformule die qua vormgeving deel uitmaken van de hervorming van de werkervaring.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding helpt werkzoekenden om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt om zo hun kansen op duurzame tewerkstelling te verhogen.

Door individuele begeleiding op maat volgt de werkzoekende een persoonlijk stappenplan op weg naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces.

Het traject kan onder andere volgende stappen omvatten:

  • oriëntatie
  • bepalen van jobdoelen
  • werken aan attitudes
  • drempels wegwerken
  • sollicitatietraining, - begeleiding en nazorg
  • jobhunting en -matching

Opleiding en competentieversterkende acties

Opleiding en andere competentieversterkende acties (CVA) ondersteunen werkzoekenden en werknemers bij het versterken van vaktechnische competenties en generieke competenties.

De deelnemers verwerven niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep. Ze versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes en sociale vaardigheden.

Werkervaring en intensieve werkbegeleiding en –bemiddeling

De Vlaamse overheid heeft via haar arbeidsmarktregisseur VDAB een ernstige poging gedaan om het werkplekleren te verankeren via een welbepaald aantal stageformules. Het gehele opzet wordt benoemd als “TWE”, Tijdelijke WerkErvaring. Het geeft het kader aan waarbinnen sectoren en bedrijven hun accenten kunnen realiseren (bvb: tewerkstelling naar jongeren, anderstaligen). We zetten de meest voorkomende formules op een rij, telkens met een  korte toelichting:

Beroepsverkennende stage

Een stageperiode in het bedrijf tot maximum 4 weken. Dit wordt meestal geïnitieerd voor 1 of 2 weken ter verkenning van een bepaalde functie. Om vervolgens te oordelen of het de moeite loont om door te gaan, afhankelijk van de individuele doelstelling van de werkzoekende tijdens zijn/haar traject.

Werkervaringsstage

Deze stageformule geeft de werkzoekende de kans om voor een periode tot maximaal 6 maanden in een bedrijf stage te lopen, waarbij de werkzoekende een onkostenvergoeding van 200€/maand boven op zijn/haar uitkering krijgt. Voor de werkgever is deze stageperiode kosteloos en zonder verplichting van aanwerving achteraf. De stage is gebaseerd op een opleidingsplan dat de houvast biedt doorheen het traject.

Opleidingsstage

Deze stageperiode kadert binnen een opleiding die off-the-job wordt gegeven in een VDAB-competentiecentrum van VDAB of 1 van haar partners.

BIO (beroepsinlevingsovereenkomst)

Een stageperiode (maximaal 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van het opleidingsplan) in het bedrijf als vrijwillige keuze van een werkzoekende en een specifiek bedrijf op basis van een gevalideerd opleidingsplan door VDAB. Het bedrijf betaalt per VTE (en a rato minder) minimaal 766 euro/maand (en minimaal de helft van het GMMI) aan de werkzoekende voor de stagetewerkstelling. Er is geen aanwervingsverplichting na deze periode. Het bedrijf dient de werkzoekende op de dimona-lijst in te schrijven.

IBO (individuele beroepsopleiding)

Het gaat om een stageperiode, opnieuw op basis van een opleidingsplan goedgekeurd door VDAB, van 1 tot 6 maanden. De werkgever betaalt geen loon of RSZ maar wel een vaste maandelijkse premie. Ald je stage loopt via een IBO ontvang je deze premie naast je uitkering. Na het succesvol afronden van de stage is de werkgever verplicht om de werknemer aan te werven met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. 

Activeringsstage

Deze stageformule is nog in volle uitwerking op beleidsniveau. Het gaat om werkzoekenden met een bijzondere problematiek (medisch-mentaal-psychische problematiek), waarbij ze werkervaring kunnen opdoen in een bedrijf. Er is geen doorstroomplicht en er is geen vergoeding vereist vanwege de werkgever. Deze formulie is ideaal voor werkgevers die sterk sociaal geëngageerd zijn om deze mensen een arbeidsbeleving te geven en mogelijks  ook een arbeidskans.

Downloads